18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Szent István könyvhét

Szent István Könyvhét
A Szent István Társulat idén huszadik alkalommal rendezi meg a keresztény szellemiségű könyvkiadók immár hagyományos seregszemléjét, május 14. és 19. között. A pesti Ferenciek terén a Makovecz Imre által tervezett jurtasátrakban naponta 30 könyvkiadó közel 7000 kiadvánnyal, köztük sok könyvheti újdonsággal és kedvezményes akciókkal várja az olvasókat. Az alábbiakban néhány kötetre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Szent István Társulat
Michael Hesemann: A názáreti Mária
A hazánkban is népszerű Michael Hesemann az oknyomozó író szigorúságával, de a hívő ember buzgalmával kutatja fel a történelmi dokumentumokat és a régészeti leleteket, összevetve ezeket a Szűz Máriáról szóló ősi hagyománnyal. Jézus Krisztus édesanyjának életéről mind a négy evangélista szűkszavúan ír, ám annál bővebben szólnak róla a későbbi korok apokrif iratai és legendás elbeszélései. A német szerző könyvében arra keresi a választ, vajon ezek mennyire hitelesek. Milyen mértékben őrizte meg az első századok szájhagyománya az eseményeket? Milyen történeti vagy régészeti információkat tartalmaznak a ránk maradt források? Hesemann mindezek figyelembevételével alakít ki egy egységes képet, melyből kirajzolódik előttünk a Megváltó Krisztus édesanyjának hiteles alakja és életútja.

Puszta Sándor: Örökség
A katolikus pap-költő szerves folytatója volt a XX. század elején zászlót bontó nagy költő triász, Harsányi Lajos és Mécs László lírai örökségének. Sokat tanulhat tőle saját nemzedéke és az utókor is, hiszen verseiben világosan kifejti, hogy a szülőföld nemcsak táplál, hanem cserébe helytállást is vár lakóitól: becsületes munkát, példás családi életet, tisztes emberséget és hűséget.

Móra Ferenc: Himnusz a búzamezőn
Móra Ferenc versei elsősorban egyszerűségükkel ragadják meg az embert, s bár a tárgyuk szűk körben mozog: a család, a természet, az elesettek és a szegények világa, mégis - éppen a személyesség okán - hangulatuk rendkívül megragadja az olvasót, mint valami tömör, de gazdag jelentéstartalmat rejtő titkosírás. Versei közvetlenül és indirekt módon is Istenhez és Istenről szólnak. Közvetlenül, ha megszólítja a Teremtőt, de gyakran választott témája, a természet, mivel isteni eredetű, kimondatlanul is Istenről beszél számára.

Kocsis Fülöp: Keleti lélekkel a Kárpát-medencében
A Pásztorok című sorozat legújabb kötetében Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök önéletrajzi vallomásában nyomon követhetjük azt a belső lelki utat, mely a strandpapucsos, farmernadrágos, hosszú hajú fiatalembert a keleti szerzetességig, majd a püspöki székig vezette. Az életmű-interjút Elmer István író, az Új Ember főmunkatársa készítette.

Cserháti Ferenc: A magyarok vándor püspöke
Szép és őszinte vallomás Cserháti Ferenctől, a külföldön élő magyarok püspökétől. A legutóbbi időkig német földön szolgáló főpásztor mély átéléssel szól Magyarországról és a magyarság sorsáról, érzéseiről. A kérdező itt is Elmer István.

Adamik Tamás: Sanctissima Religio
Adamik Tamás egyetemi tanár a római irodalom, a latin nyelvű ókeresztény és középkori irodalom kimagasló tudósa, ebben a kötetében többek között Cicero, Catullus, Vergilius, Tertullianus, Órigenész, Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston műveit elemzi. A kötet címére a tudós szerző Cicerónál találta meg a legmegfelelőbb kifejezést: Sanctissima Religio, amelyet szerinte így fordíthatunk: "A vallás a legszentebb, a vallás a legértékesebb."

Bencés Kiadó:
Graham Howes: A szakralitás művészete
A művészet és a vallás viszonyának vizsgálata a vallástudományok egyik leggyorsabban fejlődő területe. Gaham Howes könyve a vallás és a vizuális művészetek közötti kölcsönhatást vizsgálja a kereszténység és más vallási hagyományok területén.

André Louf: A spirituális élet útján
André Louf (1929-2010) 1951-ben lépett be az észak-franciaországi Mont des Cats trappista közösségébe, amelynek 1963-1997-ig apátja volt. A nyugati monasztikus lelkiség egyik leghitelesebb képviselője, aki műveiben a szerzetesi tapasztalatot hozza közel és fordítja le a mai olvasó számára. Most megjelent kötetében írja: "A spirituális fejlődés... szakaszokra bontható, s mindegyik szakaszhoz egy küszöbön át vezet az út, amely így valóságos 'átkelés', 'húsvét' lesz. Ez az átkelés végül elvezet egy másik birodalomba, ahol a Lélek veszi át tőlünk a kezdeményezést, hogy egyre szorosabb egyesülésre vezessen Istennel."

Abbé Pierre: Testamentum...
Abbé Pierre húszéves kora óta feljegyezte és gondosan megőrizte gondolatait, kéréseit. A Bencés Kiadó ezeket gyűjtötte össze ebben a kötetben. Pierre abbé 90 éves is elmúlt, amikor e könyvet írta, mégsem veszített semmit indulatából. Soha nem szűnő lázadni tudása miatt ez az életút valódi meghívásként hat.

Vigilia Kiadó
A hit nyelvtana
Mi mondható el hit és irodalom, misztikum és esztétikum kapcsolatáról? Hogyan befolyásolja a hit az alkotást, s közvetíthet-e, és miképpen, szakrális igazságokat egy irodalmi mű? E kérdésekre kiváló írók, költők - többek között Acsai Roland, Borbély Szilárd, Czigány György, Ianca Laura, Kalász Márton, Vasadi Péter - próbálnak választ adni.

Verbum Kiadó
Bodó Márta: Egyház és színház - A liturgikus dráma és misztériumjáték drámaelméleti alapjai
A szerző egyház és színház kapcsolatát bemutatva a korai kereszténység és a színház viszonyát, a középkori, keresztény vallásos színjáték világát, a dráma és a liturgia összefüggéseit tárja fel az olvasó előtt.

Newman Központ
Boldog John Henry Newman: Gerontius álma

Boldog John Henry Newman drámai tankölteménye a képzeletet és az elmét egyaránt megmozgatja. 1865 óta számtalan kiadást ért meg: témájánál fogva lett népszerű mindazok körében, akiknek gondolatait a túlvilág felé fordította. Egyszerű és bonyolult embereknek nyújtott vigaszt, néhányan Dante Isteni színjátékához, mások Aiszkhülosz tragédiáihoz hasonlították. A kötet egy CD-t is tartalmaz, amelyen a mű oratórium-változata hallható, E. Román Kata rendezésében. A főbb szerepekben Nagy-Kálózy Eszter, Ráczkevei Anna, Blaskó Péter, Papp János, Schnell Ádám hallhatók.

Harmat Kiadó
Francine Rivers: A próféta
Francine Rivers regényében amikor Ámosz próféta Izraelbe érkezik, alapvetően szilárd társadalmi felépítményt talál a felszínen. A felszín alatt azonban látja, milyen erkölcsi összeomlás van készülőben. A szigorú jövendölések nem teszik népszerűvé a prófétát. Ámosz mondanivalója azonban nemcsak akkor volt kétségkívül időszerű, hanem napjainkban is az.

Sz. Kiss Mária: Reini
Gyökössy Endrének és feleségének közös élete még a békebeli Magyarországon indult, de hamarosan a világégés, a kommunista diktatúra és az 1956 utáni megtorlások közepette kellett Reininek apró gyerekekkel az otthonában, férje oldalán helyt állnia. A művelt, fiatal nő mindvégig odaadó társa maradt a neves pasztorálpszichológusnak. Az interjúkötetben frissen és őszintén beszél életútjáról, nevelésről, szerelemről, hitről, halálról, zeneszeretetről, lelki segítségről.
hirek18.hu/Bodnár Dániel/Magyar Kurír .......................................................... Vissza a fő oldalra